Nyári kompetenciafejlesztő természetismereti, matematikai és műszaki foglalkozások a szegedi közoktatásban tanuló gyermekek számára

A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és főként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elősegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.

A program konkrét célja, hogy a foglalkozások megszervezésével, hogy a dél-alföldi régió fiataljai számára lehetőséget nyújtsunk a természettudományok felé való nyitásnak, megszerettetésének. A cél, hogy a foglalkozásokon résztvevők komplex képet kapjanak az érintett területek (természettudományos, matematikai és műszaki) sajátosságairól, összefonódásáról, akár azok hétköznapi használhatóságára, valamint az hogy a későbbi célirányos pályaválasztásban is támpontként szolgálhasson számukra a megszerzett, megtapasztalt ismeret, készség és tudás.

A tevékenységeknek Szegeden az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár biztosít helyet, ahol az érdeklődők hatékonyan el tudják sajátítani / fejleszteni tudják a természettudományos kompetenciáikat. A programokban 10-10 fő általános és középiskolai diák vesz részt differenciált tudást biztosító foglakozás sorozatokon.

A szervezet

Egyesületünket 2003. szeptember 26-án jegyezte be a Csongrád Megyei Bíróság.

Az Egyesület

Neve: Dél-alföldi HEURégió Pont

Rövidített neve: DAL-HEUR

Székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Működési szint: Regionális

Terület: Magyarország: Dél-alföldi Régió

Web: www.dalheur.hu

Taglétszám: 11 fő

Regionálisan lebontva:

 • 1 fő Szarvas (Békés megye)
 • 1 fő Orosháza (Békés megye)
 • 1 fő Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
 • 1 fő Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye)
 • 1 fő Csongrád (Csongrád megye)
 • 6 fő Szeged (Csongrád megye)

Az Egyesület legfőbb céljai:

a)    A dél-alföldi régióban élő fiatalok felkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozásig és azt követően a közép- és felsőoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom működésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (és életvezetés) és a környezetvédelem területén fellépő új kihívásokhoz;

b)    programok szervezése, melyek a fiatalok saját problémamegoldó készségét erősítik; az európai integráció megtörténte után olyan országos ifjúsági szolgáltató és ellátó rendszer kiépítése, melyen keresztül a fiatalok az ország uniós tagságából származó előnyök kihasználására törekedhetnek

Az Egyesület tevékenysége:

a)    információs hálózat kialakítása, amely széles körben népszerűsíti a fiatalok körében Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási integrációs folyamatát, tájékoztatja őket az Európai Unió működéséről, valamint elősegíti a fiatalok tevékeny részvételét az európai integrációs folyamatban;

b)    tanácsadó rendszer kiépítése a fiatalok testi, lelki (szellemi) egészségének megőrzése, a káros szenvedélyek (pl.: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, játékszenvedély) leküzdése érdekében;

c)    a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása (állásbörze megrendezésével, a fiatalok részére ingyenes állásközvetítéssel, pályaorientációs és karriertervezési tanácsadással, önéletrajz-gyűjtemény és céginformációs rendszer működtetésével);

d)    regionális ifjúsági adatbank felállítása, melynek célja a fiatalok részéről igénybe vehető lehetőségekről adott minél gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás

e)    kulturális, szórakoztató, szabadidős és tömegsport programok lebonyolítása, melyek elősegítik a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését.

Közhasznú partnerségek, szakmai együttműködések:

 • Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége
 • Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
 • Magyarcsernyési Civil Kör, Csernyeik Klubja (Vajdasági Autonóm Tartomány)
 • Vajdasági Magyar Diákszövetség, VAMADISZ
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzat
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ

Az egyesület - tevékenyen együttműködve más szakmai és civil szervezettel - elő kívánja segíteni a szegedi általános, középiskolás valamint egyetemista fiatalok természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak fejlesztését a fenntarthatósági és környezetvédelmi témakörökre valamint a tudatos fogyasztói szokások elmélyítésére támaszkodva. A fejlesztő tevékenység során az elmúlt években a következő programok kerültek megszervezésre az egyesület által:

 • fenntarthatósági témájú rendezvények
 • fenntarthatósági témájú természetismereti foglalkozások
 • természettudományos heti és havi szakkörök általános és középiskolai diákoknak valamint egyetemistáknak
 • flash-mob rendezvények
 • terepbejárás / terepmunka
 • természettudományos és műszaki kísérletek bemutatása (együttműködve az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárral)

A szakmai programpartner

A program friss szemléletű, eredményközpontú foglalkozásokat kíván nyújtani az érdeklődőknek, ezzel a szabadidő hasznos eltöltését, a tudáshoz és ismeretekhez való szabad hozzáférést biztosítja a résztvevőknek. A projekt alapvető feladata a tudományok népszerűsítése és vonzóvá tétele és a nagyközönség érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt. Ezzel elsősorban a befogadásra helyezzük a hangsúlyt, és a résztvevőkkel való együttműködésben arra keressük a választ, hogy mi történik vagy mi történhet meg a világunkkal. A résztvevőkkel együtt kutatjuk, hogy mi lehet a tudomány szerepe életünk és környezetünk megértésében és jobbításában.

A foglalkozások során a SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárban (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) a résztvevők a következő „egységekkel” ismerkedhetnek meg tematikusan a foglalkozási órák keretein belül:

Kiállítás: a Kar gyűjteményeinek eredete a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elődjének, a Polgári Iskolai Tanárképző Intézet idejére nyúlik vissza. A herbáriumot és az állattani gyűjteményt, mely mintegy 10000 fajt tartalmaz, a Kulturális Örökség Igazgatósága védetté nyilvánította, így jelenleg a Magyar Kulturális Örökség részét képezi.

Bemutató órák: az előadóteremben zajlanak előre meghatározott korosztályoknak megfelelő tematika szerint. A látogatócsoportok igényük szerint választhatnak különféle témakörökből, és szakavatott előadóink 45 perces modulokban a természettudományok érdekes rejtélyeibe vezetik be a látogatókat. Bizonyos témákból előzetes felkérés alapján külön előadást is tartunk. Az előadások igény szerint általános és középiskolásoknak illetve általánosan művelő tárgyként bármely egyetemistának vagy az érdeklődő nagyközönségnek is ajánlhatóak.

"Próbáld ki laboratórium": a laboratóriumi szemléltető-bemutató programok elsődlegesen az általános és középiskolás fiatalok számára készülnek (6-18 éves korosztályoknak), de családokat és más korosztályokat, például a szépkorúakat is célunk bevezetni a tudományos kísérletezés titkaiba. Itt gyakorlattal rendelkező, minősített kutatóink vezetésével naponta többször látványos kísérleteket végeznek majd látogató csoportjaink.

A program foglalkozásai

Feldolgozandó tématerületek és modulcímek:

1) Indoor foglalkozások:

Technika: készítsünk fából / fémből tárgyakat

Módszer: gyakorlati foglalkozások, csoportos, és önálló munka

Cél: Az élő fa / fém és a használati tárgyak készítése céljából feldolgozott fa és a fémek tulajdonságainak, hibáinak minél alaposabb megismerésével segítsük a fiatalokban tudatosítani a fa megbecsülését, értékének felismerését illetve a fémfeldolgozás ismerteit.

Létszám: alkalmanként 10-20 fő vegyes korcsoportban.

Eredmény: Különféle, fából készült használati tárgyak, modellek készítésével a faipari kéziszerszámok használatába, műveletekbe történő betekintés, gyakorlás esetleg pályaorientációs célzattal is.

Természetismereti blokk

a) Biológia: A színfalak mögött;Megenni vagy nem megenni?:gombaismeretek; Fűben fában orvosság: gyógynövényismeretek;Hobbiállatok-társállatok;A láthatatlan tartomány: mikroszkópos gyakorlatok;

b) Kultúrtörténet: Minek nevezzelek?:rendhagyó magyar óra az állatok nevezéktanáról;Természettudós művészek és katonák;Kulturális örökségi értékek megismertetése az ITT közvetítésével;A kétéltűek és a hüllők kultúrtörténete és természetrajza;A pénz kultúrtörténete;

c) Kémia: Boszorkányüsttől a lombikig;Találjuk ki mi van benne!;

d) Fizika: A 10 legszebb fizikai kísérlet;Fizika a természetben és a mindennapokban;

Módszer: gyakorlati foglalkozások csoportos, és önálló munka keretén belül, frontális és csoportmunka, önálló előadás.

Cél: Az ITT kiállítási tárgyain (elméleti és gyakorlati foglalkozásokon) keresztül mutatjuk be a tématerületeket, kiemelve azok természetvédelmi, természettudományos és fenntarthatósági értékeit, melyekkel nemcsak a tankönyvekben, hanem a mindennapokban is találkozhatnak, így is közelebb hozva őket, a közvetlenül bennünket is körbevevő természeti, élő és mindennapi környezet sokszínűségéhez, és a védelmének fontosságához.

Létszám: alkalmanként/tématerületenként 12-20 fő vegyes korcsoportban.

Eredmény: kapcsolódva az új kerettantervben szereplő foglalkozásokhoz elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal kívánjuk a célcsoportot előzetes felmérés alapján megismertetni a tématerületekkel hogy gyakorolva és elsajátítva azokat hatékonyabban fel tudják ismerni a természeti és hétköznap jelenségeket. A szakkörök az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítést is hivatottak segíteni.

A matematikai / számítástechnikai és műszaki foglalkozások:

 • A számítógép fejlődésének története.
 • Egykori mezőgazdasági gépek, és növények bemutatása, használata.
 • Természeti jelenségek, gépek eszközök modelljeinek bemutatása.

2) Outdoor foglalkozások

a) Biológia: Élőhelyvizsgálatok I-II.

b) Földrajz: Égre néző: csillagászati alapismeretek

c)  Kultúrtörténet: Egykori gazdálkodási formák és eszközeik;Hogyan készültek, mire használjuk:háztartási eszközök és használat

d) Környezet- és Természetvédelem: Élőhelyvizsgálatok I-II.

Módszer: 1 alkalommal indoor elméleti foglalkozások, 3 alkalommal outdoor (terep) gyakorlati foglalkozás/tématerület.

Cél: Természeti környezetünk és az ember kapcsolatának, függőségünknek megértetése, ebből adódóan a környezetünk megóvásának fontosságát értsék a gyerekek, bemutatásra kerülnek a fogyasztói társadalom hatásai a környezet állapotára.

Létszám: alkalmanként/tématerületenként 25 fő vegyes korcsoportban.

Eredmény: A fenntartható élet kialakításához jó tanácsokat közvetítése és kézzelfogható tapasztalása és gyakorlása. A célcsoportban erősítésre kerül a környezet állapota iránti érdeklődés, érzékenység.

Impresszum

A projekt „A köznevelésben tanuló diákok természettudományos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítéséhez, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó nyári tehetségsegítő programok támogatására” (A pályázat kódja: NTP-KTMK-MPA-12)” pályázati felhívás keretein belül valósult meg.

A projekt adatai:

Kedvezményezett: Dél‐Alföldi HEURégió Pont Egyesület

Pályázati azonosító: NTP‐KTMK‐MPA‐12‐047

Pályázat címe: Nyári kompetenciafejlesztő természetismereti, matematikai és műszaki foglalkozások a szegedi közoktatásban tanuló gyermekek számára

Megítélt támogatás: 1.726.000 Ft

A szakmai megvalósító:

Dél‐Alföldi HEURégió Pont Egyesület

Telefon, fax: (62) 544 4275

E-mail: dalheuregyesulet@gmail.com

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

A szakmai megvalósításért felelős személyek

Nagy Zoltán Péter, 30/4045555, dalheuregyesulet@gmail.com

Szakmai együttműködő partner

SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár

Vezető: Dr. Ilosvay György

Web: www.tudaskapu.hu

E-mail: tudaskapu2011@gmail.com

Projekt kód: 
NTP‐KTMK‐MPA‐12‐047